25. juni 2019

Kompetansenettverk for et bærekraftig næringsliv

Kompetansenettverk for et bærekraftig næringsliv

Monica Mee er nettverksleder for den nye bærekraft-gruppen hos EGN Norge. Dette er en gruppe for ledere med ansvar for bærekraft, som har en tydelig strategisk agenda på området.

Hva er din bakgrunn og erfaring med bærekraft?

Min første erfaring med bærekraft var i Nordea i 2007, da Nordea undertegnet UNPRI (Principles for Responsible Investment), som inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Mitt ansvarsområde var store investorkunder som gjerne hadde definert bærekraftsstrategi for investeringer.

Spesielt etter 2015, med de nye bærekraftsmålene og Paris-avtalen, så har det vært en utvikling. Fra at man i begynnelsen var opptatt av hvilket fotavtrykk bedriftene etterlot seg, til et fokus som er rettet mot hvordan eksterne endringer påvirker bedriften og hvordan bedrifter skal overleve og opprettholde konkurransekraft.

Etter den siste rapporten til FN-panelet (Intergovernmental Panel on Climate Change), har vi dårlig tid og endringer må skje innen 12 år, om vi skal klare å holde oss innenfor temperaturøkning på en og en halv grad. Dagens beslutninger blir veldig viktige, fordi de påvirker de kommende årene. Bedrifter må være klar over og forstå dette, allerede fra i dag.

Hvorfor er bærekraft viktig for næringslivet?

Næringslivet må forstå at det kommer nye risikoer som resultat av globale bærekraftsendringer som medfører større usikkerhet rundt bedriftens markeds- og rammebetingelser. Det kan for eksempel være ny lovgivning, stopp i leveranser av innsatsfaktorer eller hard skattelegging av forurensning. Derfor er det viktig at bedrifter forstår sin egen bransje og hvordan de er utsatt.

Men det er vel så viktig å se på mulighetene. For i endring, ligger det alltid muligheter. Hva betyr dette for min bedrift, hva betyr dette for min bransje? Hvordan skal jeg opprettholde lønnsomheten og konkurransekraften? Det er dette som er fokuset for bedriftene. Mange bedrifter vil også merke at kundene setter nye krav. Ikke minst, så vil investorene begynne å stille spørsmål de ikke har stilt før, som de er nødt til å svare på, for å være attraktive investeringsobjekter.

Hvorfor starte en nettverksgruppe for bærekraft?

Fordi en av forutsetningene for at de nødvendige endringer skal bli implementert er kunnskap og innsikt om dagens situasjon. De beslutningene vi tar i dag og de neste årene er essensielle, derfor er det viktig at de som sitter i sentrale rollene, også får tilgang til kunnskap om bærekraft.

Denne nettverksgruppen retter seg mot ledere og beslutningstakere som kan utveksle erfaringer på et nøytralt sted. Med mål om å øke medlemmenes innsikt og kunnskap. De kan selv være med på å definere hva som er viktig for dem å få mer informasjon om dette. På denne måten tilrettelegge for kunnskapsutveksling, nysgjerrighet, nye refleksjoner og innsikt på rett nivå.

Les mer om EGNs kompetansenettverk for bærekraft

Hvem er denne nettverksgruppen for?

Vi ønsker ledere som har gjennomslagskraft og har ansvar for bærekraft i bedriften, slik at bedrifter kan evaluere og beslutte potensielle nødvendige endringer, basert på forskning og beslutninger som er tatt i FN og EU. Videre er det viktig at de har kjennskap til planlagte lovendringer som kan endre rammebetingelsene, og dermed lønnsomheten for bedriften. Mange av de regelendringene som blir foreslått, bygger på FN eller EU standarder som mange bedrifter har undertegnet og forpliktet seg til, men som ikke alle lever opp til. Dette gjør at man vurderer å gå så langt som å innføre tvungen atferd gjennom lovgivning.

Hva vil være hovedfokus i gruppen?

Utgangspunktet, bør være å få overblikk over situasjonen i dag- globalt, regionalt og nasjonalt. Hva betyr dette for bedriftene og de forskjellige sektorene? Hvor langt har de forskjellige bransjene kommet med arbeidet basert på det pågående arbeidet til FN, EU, OECD og nasjonale regler.

Det vil også legges vekt på risikofaktorer:

  1. Fysisk risiko.
  2. Overgangsrisiko.
  3. Juridisk risiko.

Det er viktig at man kjenner til disse risikoene, som blir stadig økende. Derfra kan en vurdere sannsynligheten for at man blir utsatt for en slik risiko eller ikke.

Eksempler på temaer: Bærekraft som en del av kjernevirksomheten og bedriftens strategi, Bærekraftledelse- og implementering, Forretningsutvikling og innovasjon sett opp mot FNs bærekraftsmål - og standarder, Krav til leverandører og incentiver, Produkt- og tjenesteutvikling, Tidsperspektiv og konsekvenstenking.

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon om kommende arrangementer